Κατηγορίες λογισμικών (υπολογιστικών περιβαλλόντων)